Regulamin

REGULAMIN korzystania z platformy e-learning.medena.com.pl  wraz z polityką prywatności.

Rejestrując się na platformie e-learning.medena.com.pl i korzystając z jej zasobów akceptujesz poniższe zasady regulaminu oraz polityki prywatności.

§1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Platforma – system e-learning na stronie e-learning.medena.com.pl – zawierający zasoby o charakterze edukacyjnym, należący do Medena Rek Polska Sp.z o.o., Ul. Polki 1 lok.U2, 02-826 Warszawa, Polska
 2. Kurs – kurs językowy on-line, udostępniany przez Usługodawcę
 3. Użytkownik – osoba fizyczna lub osoba prawna, otrzymująca dostęp do Kursu
 4. Konto użytkownika – zbiór zasobów i uprawnień w ramach Platformy, przypisanych konkretnemu Użytkownikowi
 5. Usługodawca –Medena Rek Polska Sp.z o.o., Ul. Polki 1 lok.U2, 02-826 Warszawa, Polska, o danych kontaktowych: medena@medena.com.pl, +48 22 11 00 003.

§ 2

Regulamin zawiera zasady, regulujące prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika (osoba fizyczna lub prawna, otrzymująca dostęp do Kursu).

§3

Otrzymanie dostępu do Kursu i korzystanie z Platformy

 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi dostęp do Kursu na 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę. Informacja o ewentualnych przerwach w świadczeniu usług zostanie udostępniona na stronie internetowej Platformy.
 2. Zawarcie umowy na użytkowanie Kursu możliwe jest po wcześniejszym założeniu bezpłatnego Konta użytkownika. Użytkownik obowiązany jest do wprowadzania danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym. Login i hasło Użytkownika nie mogą być słowami obraźliwymi, nazwami własnymi, nazwami stron internetowych, zastrzeżonymi nazwami, słowami godzącymi w prawa osób trzecich. W przypadku naruszenia tego warunku takie konto może zostać usunięte przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik otrzymuje dostęp do Kursu na czas uczestnictwa kursie językowym organizowanym przez Medena Rek Polska sp. z o.o.
 4. Usługodawca informuje o możliwości krótkich przerw w dostępie do Platformy wynikających prac technicznych i konserwacyjnych.

§4

Udostępnienie Kursu

Kurs będzie dostępny w panelu Użytkownika po zalogowaniu na stronę e-learning.medena.com.pl. Użytkownik otrzyma również powiadomienie o dostępności Kursu na adres e-mail podany podczas zakładania Konta.

§5

Prawo autorskie

 1. Zasoby edukacyjne Platformy e-learning.medena.com.pl są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i wszelkie prawa autorskie przysługują wyłącznie Usługodawcy.
 2. Usługodawca wyłącza możliwość kopiowania, powielania, modyfikacji, dystrybucji bądź innych form komercyjnego wykorzystania materiałów będących własnością Usługodawcy, tj. teksty, dialogi, nagrania, filmy.

§6

Polityka Prywatności

 1. Polityka Prywatności informuje Użytkowników, jakie dane osobowe są od nich zbierane, w jakim celu i jak będą wykorzystywane. Wszyscy Użytkownicy Platformy akceptują jej politykę prywatności. Podczas wizyty Użytkownika na Platformie zbierane są automatycznie dane o IP użytkownika, o jego adresie, o przeglądarce.
 2. Wskutek rejestracji i/lub korzystania z Platformy, przy włączonej obsłudze plików „cookies”, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie mechanizmu plików ”cookies” tj. zapisywanie tych plików w pamięci urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

§7

Dane osobowe

 1. W celu realizacji usługi konieczne jest podanie przez Użytkownika danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji usługi. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Dane są przetwarzane wyłącznie zgodnie z poniższymi celami. Imię i nazwisko – jako podstawowa informacja identyfikacyjna Użytkownika. E-mail kontaktowy – w celu przesyłania informacji o dostępie do Kursu, w sprawach organizacyjnych, oraz kolejnych propozycji związanych z nauką języka obcego, w celu motywowania Użytkownika do nauki.
 2. Podanie tych danych jest obowiązkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami w celu realizacji usługi. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdej osobie przysługują następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio taka zgoda została wyrażona, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Powyższe uprawnienia można zrealizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się pod adresem e-mail: medena@medena.com.pl
  Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Usługodawca powierza przetwarzanie danych osobowych wyłącznie uprawnionym do tego podmiotom.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez okres korzystania z usługi oraz przez czas trwania umowy lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.


§8

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem: e-learning.medena.com.pl /regulamin i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zmiana Regulaminu może nastąpić w każdym momencie, bez konieczności uzasadniania przyczyny, np. z powodu ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych,
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy po wejściu w życie zmian Regulaminu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian przez Użytkownika.
 4. Wszelkie spory wynikłe z tytułu świadczenia przez Usługodawcę usług na Platformie będą rozstrzygane polubownie lub będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny dla Usługodawcy.
 5. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.